Ochrana osobných údajov

Osobné údaje – informačná povinnosť

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme vždy zodpovedne a v plnom rozsahu garantujeme aj Vaše právo na informácie. Pri spracovaní vašich osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.  Pri spracovaní vašich osobných údajov sa riadime princípmi zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia  účelu spracovania , minimalizácie rozsahu a uchovávania. Aplikujeme zásady riadenia informačnej bezpečnosti zameranej hlavne na zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti a integrity osobných údajov.

Spracovávame len tie osobné údaje užívateľov, ktoré nám užívatelia sami poskytnú a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania, ktorý je daný otázkou, žiadosťou alebo problémom, s ktorými sa užívateľ obráti na našu spoločnosť.  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Nová vízia s.r.o.
Sídlo: Pri Šajbách 1 , 831 06,  Bratislava
IČO: 47 595 868
IČ DPH: SK2024032296

Zodpovedná osoba

Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá zákonnú povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. Pre uplatnenie nižšie uvedených práv môžete kontaktovať našu spoločnosť prostredníctvom: info@novavizia.sk alebo poštou na adrese spoločnosti Nová vízia s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 06,  Bratislava, Slovenská republika.

Účel spracovania osobných údajov

Naša spoločnosť spracúva vami poskytnuté osobné údaje pre dosiahnutie nasledovných účelov:

 • Spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov
 • Spracovanie účtovnej agendy
 • Zabezpečenie služby zákazníkom
 • Marketingové účely

Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané výlučne, ak je daný niektorý z nasledovných právnych základov:

 • ak ste dobrovoľne poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti
 • spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretej strany okrem prípadov zákonom vylúčených

Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby

 • súhlas na spracovanie osobných údajov je poskytovaný slobodne, bez nášho nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z platnej legislatívy
 • súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju
 • súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek bez udania dôvodu odvolať
 • naša spoločnosť rešpektuje vaše súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

 • spracúvanie vašich osobných údajov je realizované automatizovanými a neautomatizovanými prostriedkami
 • spracúvané osobné údaje nikde nezverejňujeme, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu
 • nebudeme spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nasledovné práva:

 • právo súhlas kedykoľvek bezdôvodne odvolať
 • právo prístupu k  svojim osobným údajom
 • právo žiadať o ich dodatočnú opravu
 • právo vznášať námietky voči ich spracúvaniu
 • právo na vymazanie svojich osobných údajov („právo byť zabudnutý“)
 • právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov
 • právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov
 • právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru, ktorým na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
 • zároveň pokiaľ máte pochybnosti, či sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi, prípadne že sú spracúvané osobné údaje nepresné, môžete žiadať vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého stavu, najmä blokáciu, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu svojich osobných údajov

Príjemcovia

Naša spoločnosť môže poskytovať vaše osobné údaje týmto príjemcom:

Zákonným príjemcom

príjemcovia definovaní platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ – zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, štátne a samosprávne orgány, kontrolné orgány, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľom

 • ktorí vykonávajú pre našu spoločnosť podporné služby v oblasti miezd a účtovníctva, bezpečnosti  a zabezpečenia webhostingových služieb.
 • čestne vyhlasujeme, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbame na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle platných legislatívnych požiadaviek
 • príslušní sprostredkovatelia sú v zmysle § 34 zákona o ochrane osobných údajov písomnou formou poverený spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb  v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný zmluvne  a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov

Doba uschovania osobných údajov dotknutých osôb

Doba uchovania vašich osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov. Osobné údaje, ktorých účel spracúvania  a doba uchovania sa skončila budú nevratne vymazané

Automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania

Cookies

Okrem vašich údajov, ktoré poskytnete našej spoločnosti, získavame aj informácie tzv. „cookies“. Tieto informácie vznikajú v rámci monitorovania našich webových stránok prostredníctvom analytických nástrojov, ktoré pripravujú dátový reťazec a sledujú, ako návštevníci používajú stránky na internete. Tieto  môžu obsahovať údaje o

 • webových stránkach prepojených s touto stránkou
 • stránkach tretích strán, ktoré navštívite po tejto stránke
 • Vašu IP adresu a dĺžku času stráveného na tejto stránke.

Používanie cookies môžete znemožniť v nastaveniach Vášho webového prehliadača. V prípade ak tak urobíte, môže tým byť dotknuté úplné fungovanie prehliadanej webovej stránky v celom jej rozsahu.

Viac o cookies

Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu  webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie on-line zážitku návštevníkov.  Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. .

Analytické a ďalšie nástroje

Využívame služby tretích strán poskytujúcich externé služby:

Meranie: Využívame na analýzu návštevnosti WEB stránky Tieto údaje môžeme tiež použiť na prispôsobenie našich služieb a marketingových stratégií v rámci našich služieb. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám.

Sociálne médiá: Využívame na komunikáciu a prezentáciu. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám.

On-line marketing: Využívame na riadený marketing. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám.

Vyššie uvedenou informáciou sme Vás ako dotknutú osobu informovali o ochrane Vašich osobných údajov a poučili Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.